Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige
utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data
fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra
undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på
Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for
kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomføring
av undersøkelsen på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker det.
Både på våren og høsten er det frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene
kan også starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern
Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret personopplysninger om
dem. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at personopplysningene som behandles i
Elevundersøkelsen, blir behandlet riktig og etter gjeldende personvernregelverk. Conexus
drifter det tekniske i undersøkelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet og må følge samme
regelverk om personopplysninger. Conexus drifter portal for bestilling, innhenting og visning
av resultater fra Elevundersøkelsen, herunder grunnlagsdata. Portalen krever pålogging.
Resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart.
Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene.
Når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden til eleven og
besvarelsen. Derfor er det svært vanskelig å identifisere hvem som har svart hva i
undersøkelsen. I svært få tilfeller kan det likevel være en teoretisk mulighet for at noen kan
gjenkjenne hvem som har svart hva (indirekte identifisering), for eksempel ved små skoler
der noen har bakgrunnskunnskap om de som har svart. Derfor har vi svært strenge regler for
å vise resultater fra undersøkelsene – det gjelder for skolene, skoleeierne og de statlige
utdanningsmyndighetene. Det er lagt inn egne regler (prikkeregler) for å skjule resultater og
dermed redusere faren for at noen indirekte kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Data fra
undersøkelsen publiseres aldri offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne
enkeltelever sine svar.

I de tilfeller vi gir ut data til forskere, må de følge Utdanningsdirektoratets regler for
behandling av data og taushetsplikt, og de må skrive under på en taushetserklæring.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Elevundersøkelsen er
personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav g, hvor det
supplerende nasjonale rettslige grunnlaget er forskrift til opplæringsloven § 2-3 og forskrift til
friskoleloven § 2-3.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kontakt skolen. Du finner også mye informasjon på

www.udir.no/undersokelser. Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til

Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no.
Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse
med Elevundersøkelsen skal rettes til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på
Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordankan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:
Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO

Telefon: +47 23 30 12 00

E-post: post@udir.no

Internett: www.udir.no

Informasjon fra FAU

Etter samtale med FAU-leder, ble det avtalt at det ikke blir noe møte tirsdag 1.des. Dette begrunnes ut fra smittefaren som er nå, og det er derfor satt opp nytt møte 5.januar 2021. Møtet blir enten i Teams eller avholdes på vanlig møte, beskjed om dette gis i forkant. I og med at det ikke blir møte, så ble vi enige om å sende ut informasjon til dere om hva som rører seg i skolen.

1Elevundersøkelsen: 8.trinns resultater i engelsk, lesing og matematikk, er relativt gode også sett opp mot landsgjennomsnittet.

9.trinns resultater viser en viss framgang i faget matematikk, noe tilbake i lesing.

 

2Juleball: Er avlyst, men elevrådet/lærere jobber med alternativt opplegg. Elevene/lærere arrangerer båltenning, pynting og arrangerer ulike hendelser som skal skape glede og julestemning for alle.

 

3-Prosjekter ved skolen: Skolen har nå startet opp læringsmiljøprosjektet (null mobbing) og hadde fagdag 27.nov. Fagfornyelsen er godt i gang og vi skal fra nyåret jobbe mer med fagplaner, ukeplaner og periodeplaner. Mer info om dette gis på FAU møte 5.januar.

 

4-Skolehverdagen: 8 og 9 trinn har hatt valgfaguke akkurat nå, og eleven har vært kjempeflinke og kreative. Overskudd fra salg, går til gode veldedige formål. 10.trinn har hatt heldagsprøver. Skolen opplever at det er en god stemning på skolen, og vi har heldigvis ikke noen smittede blant ansatte eller elever.

 

Siste skoledag er 22.des og første skoledag etter nyttår, er 5.jan.

 

Vil med dette få ønske dere en riktig god førjulsstemning og takker for et godt samarbeid så langt.

Mvh

Tony

Planleggingsdag 27.11.20

Fredag 27. november er det elevfri med planleggingsdag for lærerne.

 

Ungskogpleie

Tre elever har fullført kurs i ungskogpleie. Kurset ble gjennomført med kyndig instruksjon av Bjørnar Sørbøen. Opplæringen har foregått i arbeidslivsfag. Elevene utfører rydding på skolens område nedenfor Fryal. Slik blir opplæringen til arbeidskraft og til verdiskaping, akkurat slik det foregår på yrkesfag.

Nå har gutta kursbevis og kompetanse som trengs i Søndre Land! Kanskje ser vi dem ute i skogen neste sommer i et arbeidslag? Oppfordringen sendes herved til skogeierne!

Søndre Land ungdomsskole setter pris på at Søndre Land kommuneskog sponset kurset, og at vi også har fått låne utstyr fra SØLVE. For opplæringen er det veldig viktig at elevene får møte fagfolk med ekte fortellinger, bruke skikkelig utstyr og ikke minst at de får lære praktisk og se resultat av eget arbeid.

Samarbeidet må være et godt eksempel på hvordan vi i Søndre Land klarer å utnytte ressursene på tvers. Dette har vi blitt utfordret på. Dette få vi til!

Se innlegg fra Sørbøen Skogservice AS