Innlegg

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsning. Elevene skal i større grad oppleve mestring og beherske grunnleggende ferdigheter. Som et ledd i utviklingsarbeidet gjennomfører lærerne på SLUS for tiden læringsaksjoner. Vi besøker hverandre i undervisningstimer. Læringsaksjonene følger et bestemt mønster.

Beregne kostnad

Elevene «kjøper» bygningsdelene.

Nylig gjennomførte vi en læringsaksjon hvor vi fulgte en klasse som bygger bro. I tillegg til å utforske fysiske prinsipper, krever oppgaven at elevene tenker på forbruk av materialer og ikke minst krever oppgaven godt samarbeid. Lærer bruker metoder for veiledning aktivt til å stimulere elevenes utforskende arbeidsmetode.

 

I læringsaksjonen gikk tre lærere inn og observerte læringslederen ut i fra at vi på forhånd avtalte å fokusere på veiledning. Det er et dilemma å veilede framfor og vise eleven hvordan oppgaven best løses. Gruppene er motiverte til å finne en god løsning fordi beste bro skal kåres.

lærer veileder

Man skal forstå hverandres ide, være medskaper og løse et teknisk problem. Det er ikke fasit, lærer veileder.

Observasjonen viste at det var mange glimrende anledninger til å veilede i denne prosessen, elevene står ovenfor mange valg. Muntlige ferdigheter og evnen til å uttrykke et felles fagspråk når man kommuniserer blir viktig. Elevene øver også evnen til å ta veiledning, noe som i seg selv kan være utfordrende.

Etter observasjonen avsluttes læringsaksjonen med et møte der lærerne reflekterer videre og trekker noen konklusjoner som vi bringer til resten av kollegiet, en såkalt «LURT-liste». I denne læringsaksjonen beskrev vi flere gode grep man kan være bevisst når man underviser med en veilederrolle.

Gjennom drøfting av praksis forsterker lærerkollegiet gode metoder og inspirerer hverandre.

 

 

 

LURT-LISTE fra denne læringsaksjonen:

Veiledning kan bety at veileder «går opp veien et stykke» ved å modellere løsninger når elever står fast.

Åpne spørsmål gjør det tydelig at veileder er i en bestemt rolle og ikke går ut av rollen.

Veiledning er en god metode når læringsleder skal gjennomføre utforskende undervisning.

Kloke valg for gruppesammensetting  er viktig når gruppedynamikk er en del av opplegget.

Veiledning handler også om å hinte/formidle hvor elevene kan finne svar. NB når det er lagt inn et konkurransemoment, er det vanskeligere å la elevene hente kompetanse fra de andre gruppene.

Veiledning er også å stanse opp aktiviteten i klassen, løfte fram de gode eksemplene og jobbe med spørsmål som lar elevene begrunne valg som fører rett veg.